x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tilastollisesti kokeellisten perusasetelmien tuloksia sekä käyttää monimuuttujamenetelmistä regressio- ja faktorianalyysia valitsemansa tieteellisen ongelman ratkaisemisen apuvälineenä.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kokeellisissa tutkimusasetelmissa tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Lisäksi perehdytään korrelatiivisessa tutkimuksessa käytettäviin monimuuttujamenetelmiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle hyväksytään enintään 25 opiskelijaa. Kurssi täytetään ensin psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet vaadittavat edeltävät opinnot. Mikäli paikkoja jää, paikat täytetään muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet vaadittavat edeltävät opinnot. Mikäli pyrkijöitä on enemmän kuin kurssille mahtuu, kummassakin opiskelijakategoriassa etusija on vaadittavat edeltävät opinnot aikaisempana ajankohtana suorittaneilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, kirjallisuus ja tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Howell, Statistical methods for psychology. Duxbury Press 1982 (tai uudempi painos)
tai
Todman &
Dugard, Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. Psychology Press 2007.

2. Metsämuuronen, Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. International Methelp 2005.

3. Metsämuuronen, Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. International Methelp 2001 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö