x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA15 Johtaminen ja organisaatiot II (luennot) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaation, johtajuuden ja strategian merkityksen (yrityksen) johtamisessa. Opiskelija ymmärtää johtamisen perusteoriat ja käsitteet sekä ymmärtää johtamisen kehittymisen ja muutokset eri aikakausina ja osaa nähdä ja analysoida johtamisen kehittymistä tulevaisuudessa. Opiskelija tuntee johtamisen eri diskurssit ja ymmärtää johtamisen moninaisuuden ja poikkialaisuuden.

Sisältö

Opintojakso on jaettu eri teemoihin siten, että jokainen teema edustaa jotain johtamisen osa-aluetta tai suuntausta kuten ihmisten johtaminen (leadership), strategian suunnittelu ja toteutus, liiketoimintaverkostot, palveluliiketoiminta, vastuullinen johtaminen, organisaatio ja organisointi, yritysympäristö ja sidosryhmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Kontaktiopetus, tehtävät, oppimispäiväkirja parityöskentelynä

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi luennoidaan suomeksi, kirjallisuus voi olla englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Oppimispäiväkirja ja luennoitsijan antamat tehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Oppimispäiväkirja 1 - 5. Tehtävät hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2.vuosi

Huom! Kurssi luennoidaan lukuvuonna 2013-2014 3. periodissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu