x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot osaten käyttää niihin liittyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa ja niiden raportoinnissa.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Asiantuntijatiedon tuottaminen ja välittäminen arvoverkoissa; Muutos- ja kehittämisprosessiin liittyvän soveltavan arviointitutkimuksen läpivienti ja raportointi; Monimuotoisten kehitys- ja innovaatioprosessien ohjaaminen ja hallinta; Kehittämisprojektin johtaminen; Liikkeenjohdon konsultointi toimialana ja ammattikäytäntönä; Konsultaatioprosessin hallinta; Konsultatiiviset menetelmät ja konsultointitaidot
Opintojakso tuotetaan osittain yhteistyönä Yrityksen johtamisen maisteriopintosuunnan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 80 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Ryhmätyöskentely: Työelämälähtöinen kehittämistyöskentely 20 h työpaja + 60 h tiimityöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija laatii kirjallisuuteen ja luentoihin perustuvan yksilötyönä tehty esseen valitusta aiheesta, lisäksi
opiskelija laatii tiimikohtaisen projektiraportin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu