x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMA7 Menetelmäkurssi 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen isot korpukset ja osaa analysoida empiiristä aineistoa fonologian, morfologian ja sanaston tutkimuksen menetelmin. Hän osaa myös hakea analyysin tueksi kirjallisuutta.

Sisältö

Luento-osuuden aikana tutustutaan kielentutkimuksen eri osa-alueisiin erityisesti valmiiden tutkimusaineistojen (mm. Suomen murteiden sana-arkisto, Nimiarkisto, Suomen kielen nauhoitearkisto, Muoto-opin arkisto) näkökulmasta. Harjoituksissa opiskelija laatii itsenäisesti pieniä aineistonkeruutöitä kielentutkimuksen eri aloilta. Kirjaston henkilökunnan opastuksella harjoitellaan tiedonhakutaitojen sekä kirjaston tietokantojen ja aineistojen käyttöä (yht. 4 t). Harjoitukset ovat pakollisia myös muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Ekskursio Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustöitä neljästä seuraavasta: sanastus, nimestys, johto-oppi, asennekysely, puheen litterointi. Portfolio (luennot, ekskursio, tiedonhaku, harjoitustyöt). Harjoituksiin sisältyy kirjastossa järjestettävä tiedonhakukoulutus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Portfolion perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Iivonen, Antti, Antti Sovijärvi & Reijo Aulanko 1990. Foneettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila. Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita 16, s. 53–60;
Itkonen, Terho 1997. Nimestäjän opas. Suomalais-ugrilainen seura;
Tainio, Liisa (toim.) 1997. Keskustelunanalyysin perusteet. Vastapaino.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö