x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOA2 Kielen variaatio 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMA2 Kielen variaatio 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen aluemurteet ja nimeää keskeisimmät suomen murteita erottelevat kielenpiirteet. Opiskelija ymmärtää kielen sosiaalista, tilanteista ja vapaata vaihtelua. Hän osaa eritellä kielen eri tasoilla havaittavaa vaihtelua. Hän tuntee keskeisimmät puhutun kielen tutkimussuuntaukset ja -menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja tehdä itsenäistä puhekielen perusanalyysia.

Sisältö

Perehdytään suomen murteisiin ja puhekieleen sekä kielen variaatioon dialektologian, sosiolingvistiikan ja muun variaationtutkimuksen keinoin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja mahdolliset harjoitukset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Rapola, Martti 1990. Johdatus suomen murteisiin. SKS. Neljäs painos;
  • Kettunen, Lauri 1999. Suomen murteet. Murrekartasto. SKS. Viides, supistettu painos;
  • Paunonen, Heikki 2003: Suomen kielen morfologisista muutosmekanismeista. –  Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (toim.), Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. S. 187–248.;
  • Itkonen, Terho 1997. Nimestäjän opas, s. 69–81. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö