x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SLAFA11 Proseminaari 6 op
JA
TAI
JA
TRMUAK3B Kandidaatintutkielma 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.
Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta.
Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Sisältö

Tiedonhankintataitojen syventäminen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet; tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen, niiden suullinen esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi; seminaarityön työstäminen kandidaatintutkielmaksi; kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari I  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Näyttökoe 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaari ja kandidaatintutkielma arvioidaan numerolla 1-5, kypsyysnäyte hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäkirjallisuutta:

Kalaja, P., Alanen, R. & Dufva, H. (toim.): Kieltä tutkimassa. Tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, 2011. S. 8-33, 68-162.

Eskola, J. & Suoranta, J.: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (tai uudempi).

Alasuutari, P.: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 1999 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö