x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori, Kansainvälisen politiikan yliassistentti, Valtio-opin yliopistolehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Voidakseen osallistua politiikan tutkimuksen kandidaatinseminaariin opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään kaksi valtio-opin suuntaavien opintojen tai kansainvälisen politiikan suuntaavien opintojen aineopintotasoista moduulia politiikan tutkimuksen perusopintojen lisäksi. Kansainvälisen politiikan maisteriopintosuuntaan haluavat opiskelijat suorittavat moduulin POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä ennen kandidaattiseminaariin osallistumista. Valtio-opin maisteriopintosuuntaan haluavat opiskelijat suorittavat moduulin POLVOA10 Valtio-opin menetelmät joko ennen kandidaattiseminaaria tai sen aikana.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Sisältö

Seminaari jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tavoitteena ja sisältönä on valmistella tutkimussuunnitelma, jossa opiskelija perehtyy valitsemansa aihealueen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, hahmottaa oman tutkimuskysymyksensä ja teoreettis-menetelmällisen lähestymistavan.

Seminaarin toisessa osassa käsitellään tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistettu esitys, josta opiskelija muokkaa lopullisen kandidaatintutkielmansa (laajuus n. 20–30 s.). Seminaarityöskentely edellyttää kaikilta aktiivista osallistumista ja opponointia.

Kandidaatintutkielman yhteydessä suoritetaan kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Seminaari-istunnot 24 h + 24 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu