x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP2 Syntaksi 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUOMP4 Syntaksin perusteet 2 op
JA
SUOMP5 Syntaksin analyysi 3 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa analysoida lauseita funktionaalisen ja rakenteellisen jäsennyksen mukaan. Hän tuntee suomen kielelle tyypilliset ja produktiiviset rakenteet, niihin liittyvän terminologian ja erottaa ne idiomaattisemmista.

Sisältö

Syntaksin käsitteistö perinteellisen, lauserakenneanalyysin, valenssiteorian ja konstruktionäkemyksen mukaan sekä suomelle ominaiset rakenteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vilkuna, Maria 2003. Suomen lauseopin perusteet. Edita., Hakulinen, Auli ym. (toim.) 2004.

Iso suomen kielioppi (valituin osin). SKS.

Lisätietoja

Edeltäviä opintoja täsmennetty 1.8.2014 alkaen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö