x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään samanaikaisesti Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
SUOMP3 Muoto-oppi 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen äänne- ja tavurakenteen foneemi- ja grafeemitasolla, sana- ja morfeemityypit, taivutuskategoriat sekä harjaantuu tekemään morfeemianalyysia. Hän osaa luokitella sanat taivutustyyppien mukaan, tuntee tärkeimmät morfofonologiset vaihtelut sekä johtamisen tapoja ja johdostyyppejä. Opiskelijalla on myös käsitys morfologian kuvausmalleista.

Sisältö

Suomen äänne- ja muoto-opin perusteet. Opintojakso suoritetaan suomen opintojen aluksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, mahdolliset harjoitukset, kirjallisuus, erikseen taivutuskategorioiden hallinnan kontrollointi (joka arvioidaan hyv/hyl).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakulinen, Auli ym. 2004. Iso suomen kielioppi. SKS, s. 37–193.

Hakulinen, Auli & Pentti Leino (toim.) 1983. Nykysuomen rakenne ja kehitys 1. SKS, s. 57–95 ja 112–137 (Heikki Paunosen, Fred Karlssonin ja Alpo Räisäsen artikkelit).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö