x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteen professorit
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

Sisältö

A Hallintotiede tieteenä
B Organisaatioteoriat
C Johtamisteoriat
D Innovaatiojärjestelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luennot koostuvat neljästä erillisestä 6-10 tunnin luento-osuudesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Luennot ja kirjallisuus tentitään erillisinä tentteinä. Kirjallisuus tentitään sähköisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

3. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu