x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS15 Strategisen markkinoinnin caset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa analysoida ja soveltaa vaativien tapausesimerkkien avulla yritysten ja muiden yhteisöjen strategiseen markkinointiin liittyvää päätöksentekoa.

Sisältö

Markkinoinnin strategiakurssilla opitaan analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan strategioita. Opintojaksolla perehdytään erityisesti kilpailuaseman, kilpailukyvyn ja strategisten kyvykkyyksien merkitykseen asiakasarvon tunnistamisessa, tuottamisessa ja toteuttamisessa.

Toteutustavat

Case-opetus 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjalliset harjoitustyöt ja suulliset esitykset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Day, George S. & Moorman, Christine: Strategy from the Outside In: Profiting from Customer Value, McGraw-Hill, 2010.
2. Kuusela, Hannu & Neilimo, Kari: Kaupan strategiaosaaminen, Edita Oyj, 2010.
3. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu