x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS14 Kulutuksen ja ostokäyttäytymisen teoria 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää asiakkaan roolin markkinoinnin strategia- ja suunnitteluprosesseissa. Lisäksi opiskelija osaa tulkita kulutuksessa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta markkinoinnin käytäntöihin.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on perehtyä kuluttajakäyttäytymisen tutkimustraditioihin, nykytilaan ja tutkimusmetodeihin. Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen tämän hetken ja tulevaisuuden suuntauksia. Tarkasteltavia teemoja ovat erityisesti kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen, tutkimuskohteiden sekä tutkimusmetodien muutos. Näitä asioita tarkastellaan korkeatasoisten kansainvälisten tieteellisten tutkimusten avulla.

Toteutustavat

Luento- ja harjoitusopetus 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Cova, Bernard, Kozinets, Robert & Shankar, Avi: Consumer Tribes, Butterforth-Heinemann, 2007.
2. Russel, Belk W.: Handbook of Qualitative Research in Marketing, Edward Elgar Publishing, 2006.
3. Anderson, James C., Narus James A. & Narayandas, D.: Business Market Management: Creating and Delivering Value, Prentice Hall, 2008.
4. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu