x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS12 Markkinointitutkimuksen sovellukset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt valmiudet markkinointitutkimusten tekemiseen ja niiden tulosten kriittiseen analysointiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinointitutkimuksen eri tiedonhankintamenetelmiin ja tulosten analysointikeinoihin tutkimuksen soveltajan ja hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Erityistä painoa asetetaan markkinointitutkimuksen nykysuuntauksiin.

Toteutustavat

Luento- ja harjoitusopetus 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Oppimispäiväkirjat sekä kirjalliset harjoitustyöt ja niiden suulliset esitykset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Malhotra, Naresh & Birks, David: Marketing Research: An Applied Approach, Pearson Education, 2007.
2. Eriksson, Päivi & Kovalainen, Anne: Qualitative Methods in Business Research, Sage Publications, 2008.
3. Moisander, Johanna & Valtonen, Anu: Qualitative Marketing Research. A Cultural Approach, Sage, 2006.
4. Kozinets, Robert: Netnography. Doing Etnographic Research Online, Sage Publications, 2010.
5. Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0, Vastapaino, 2012.
6. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu