x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS12 Globaalit palvelut ja niiden organisointi 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perillä palveluiden yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Kurssi tarjoaa perustiedot ajatella ja kehittää palveluorganisaatioita ja hyödyntää niiden luontaista dynamiikkaa. Kurssi antaa teoreettisen perustan kehittää palveluorganisaatioiden strategiaa, arvoa luovia prosesseja, palveluiden innovatiivisuutta ja eettisiä kysymyksiä sekä hallita asiakasrajapintojen moniulotteisuutta.

Sisältö

Kurssin keskeisin sisältö muodostuu palveluiden merkityksestä kirkastamisesta ja palveluorganisaatioiden johtamistaidollisista kysymyksistä, joita ovat strategia, arvoa luovat prosessi, jatkuva innovatiivisuus ja eettisyys. Kurssilla analysoidaan myös palveluorganisaatioiden uusimpia rakenteellisia mahdollisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harisalo, Risto, Luovuuden teknologia. Tampere University Press 2011.

Rajoja ylittävä innovointi toim. Koivisto, Tapio & Mikkonen, Teemu & Vadén tere & Valkokari, Katri & Ahonen, Mikko & Vainio, Niklas. Tampere University Press 2011.

Muu kurssilla jaettava aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu