x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS54 Sosiaaliturvan ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori ja tuntiopettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa ja osaa arvioida ajankohtaisia sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä kansallisella ja myös kansainvälisellä tasolla. Opiskelija osaa ratkaista ja perustella käsiteltäviin teemoihin liittyviä oikeustapauksia, soveltamisratkaisuja ja case-tehtäviä. Opiskelija ymmärtää käsiteltäviin teemoihin liittyviä kansainvälisiä kysymyksiä. Opiskelijalla on laaja kuva sosiaaliturvan liittyvistä taloudellisista, oikeudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kysymyksistä.

Sisältö

-Sosiaaliset riskit ja niiden hallinta (esimerkiksi sairaus, eläke, työttömyys, tapaturma ja kuolema riskeinä)
-Sosiaaliturvaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset
-Sosiaaliturvan merkitys yhteiskunnassa eri näkökulmista
-Taloudellinen toimeentulo
-Sosiaaliturvajärjestelmien haasteet ja niiden ratkaisemismahdollisuudet, uudistukset
-Lainsäädäntö
-Oikeusturvaan liittyvät periaatteet ja sisältö
-Hallinnolliset periaatteet
-Kansainvälinen näkökulma; EU ja muut kansainväliset organisaatiot, globalisaation vaikutukset sosiaaliturvaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 5 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi. Opetuskielestä ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla ja annetuilla tehtävillä. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin englanninkielisellä kirjallisuudella vastuuopettajan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Armingeon, K. - Bonoli, G. (eds.): The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks. Routledge. 2006 tai uudempi.

2. Tuori, K. - Kotkas, T.: Sosiaalioikeus. WSOYPro. 2008 tai uudempi.

3. Niemelä, M. - Saari, J. (toim.): Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos. Kela. 2011 tai uudempi.

4. Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia opintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu