x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VAKTA020 Vahinkovakuutus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vahinkoriskien käsitteet, teoriat, syntymekanismit. Opiskelija oppii vahinkoriskien kartoitus-, analysointi ja hallintaprosessit. Opiskelija omaksuu vahinkovakuutusten hinnoittelu- ja korvausperiaatteet, vakuutuksen elinkaaren ja sen vaatiman hoidon sekä vastuunvalinnan. Opiskelija sisäistää keskeiset vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutusluokat ja niiden mahdollisuudet ja käyttökelpoisuuden vahinkoriskien hallintakeinoina. Opiskelija ymmärtää vahinkoriskit eri näkökulmista; yksilö, yritys/yhteisöt, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö.

Sisältö

-Vahinkoriski käsitteenä, erilaiset vahinkoriskit ja niiden syntymekanismit sekä keskeiset riskienhallinnan keinot
-Vahinkoriskien hallintaprosessi; vapaaehtoisuus, lakisääteisyys, vakuuttamisvelvollisuus
-Vahinkovakuutuksen ominaisuudet; hinnoittelu, korvausperusteet, korvauskäytännöt
-Vakuutussopimuslain keskeiset kohdat; tiedonantovelvollisuus, sopimuksen solmiminen, vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan velvollisuudet ja oikeudet sekä muutoksenhaku
-Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus riskienhallinnan keinoina eri näkökulmista tarkasteltuina
-Omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutusten periaatteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: Luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

T.Pellikka, P.Peilimö, P.Puntari ja M.Vaitomaa: Omaisuuden vakuuttaminen 3.painos, 2011 Finva

af Hällström & Ijäs: Vastuuvakuutus 2.painos, 2007 Finva

Eskuri & Mikkonen: Liikennevakuutus 3.painos, 2007 Finva

Asiantuntija-artikkelit, kv-artikkelit ja vakuutuslautakunnan lausunnot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu