x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKS8 Pro gradu -tutkielma 40 op
TAI
KUOIS8 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön julkisoikeuden alalla. Opiskelija hallitsee tutkielmansa kohteensa olevan aihepiirin, siihen liittyvän oikeudellisen problematiikan sekä tarvittavat tutkimusmenetelmät.

Sisältö

- Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, jonka kuluessa ryhmän jäsenet laativat kirjallisia esityksiä pro gradu -tutkielmiensa aihepiireistä ja kommentoivat toistensa esityksiä
- Tutkimusprosessi: tutkimusaiheen ideointi, tutkimuksen suunnittelu, aineiston kokoaminen ja analyysi, tutkimustulosten raportointi
- Kypsyysnäytteen antaminen
- Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Julkisoikeuden pro gradu -tutkielma laaditaan lukuvuosittain käynnistyvissä ryhmissä siten kuin opetusohjelmassa tai muutoin erikseen ilmoitetaan. Ryhmätyöskentelyn aikana opiskelija laatii ainakin yhden pro gradu -tutkielmaansa sisältyvän kirjallisen esityksen, jonka laajuus on 15-20 sivua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielma laaditaan professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Se voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia, mikäli sellainen järjestetään. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Sovittu aihe varataan ko. opiskelijan nimiin. Jos hän ei ole kolmen vuoden aikana aiheen varaamisesta jättänyt tutkielmaa tai ottanut muulla tavoin yhteyttä työn ohjaajaan, sama aihe voidaan antaa toiselle opiskelijalle. Tutkielman ohjepituus on 80–100 normaalikokoista A4 sivua. Paitsi asiallisen sisältönsä puolesta tulee tutkielman täyttää tieteellisen esityksen vaatimukset m

Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kypsyysnäytteen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella kiinnitetään kypsyysnäytteen arvostelussa huomiota siihen, että kirjoitus on johdonmukainen ja selkeä sekä kielellisesti moitteeton. Kypsyysnäyte suoritetaan julkisoikeuden yleisessä tentissä, johon ilmoittaudutaan vähintään 7 pv ennen tenttitilaisuutta. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Tiedonhankintataidot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus 2 h.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu