x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPP3 Globaali, lokaali, ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Edeltävät opinnot
STPP1 Sosiaalityön perusteet ja STPP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö aloitettu ennen tätä opintojaksoa.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STPP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalityön yhteisöllisenä, paikallisena ja globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä sekä yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan ja erilaisia yhteisöissä toteutettavia sosiaalityön työmuotoja.

STPP3A Yhteisölliset voimavarat: Opiskelija tuntee yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan sekä erilaiset yhteisöissä toteutettavan sosiaalityön työmuodot ja menetelmät.

STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Opiskelija hahmottaa sosiaalityötä sekä paikallisena että globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä, ja ymmärtää minkälaiseen sosiaalityön traditioon hän itse kiinnittyy.

Sisältö

Yhteisölliset voimavarat -jakso käsittelee yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohtia, käsitteitä ja tulkintoja kansallisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sosiaalityön globaalit kysymykset -jakson sisältönä ovat sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, globaalin ja paikallisen yhteys, ja kansainvälistä/globaali sosiaalityö.

STPP3A Yhteisölliset voimavarat: Yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohdat, käsitteet ja tulkinnat kansallisessa ja kansainvälisessä, erityisesti Pohjoismaisessa toimintaympäristössä.

STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Sosiaalityön paikallinen ja globaali moninaisuus, globaalin ja paikallisen yhteys mm. sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kansainvälinen/globaali sosiaalityö ja sen kytkeytyminen paikallisiin sosiaalityön käytäntöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Aktiivinen osallistuminen Tutkivan oppimisen -seminaariin, tehtävien suorittaminen JA tekstin laatim  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. E-oppikirja Roivainen, Irene 2004/2008. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere: Tampere University Press.

Lisätietoja 

Opetus toteutaan valtakunnallisena verkko-opetuksena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STPP1-STPP2 jälkeen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STPP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
STPP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Mikäli Tutkivan oppisen -seminaaria ei järjestetä niin vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat Kirjallinen tentti (STPP3A 3 op ja STPP3B 2 op) tai Essee 5 op.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYP3A Yhteisölliset voimavarat:

Kirjallisuuskuulustelun teokset:

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community work in the Nordic countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Oppimateriaalina verkkokurssilla

E-oppikirja Roivainen, Irene 2004/2008. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere: Tampere University Press.

 

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo:

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuosi, 3.-4.periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö