x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen. Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettisiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija pystyy pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Sisältö

1. Opiskelija kohtaa ihmisiä ja tutustuu sosiaalisiin ongelmiin ja auttamistyön arkeen työskentelemällä vapaaehtoistyöntekijänä sosiaalialaan liittyvässä vapaaehtoistyössä tai sosiaalialan matalan kynnyksen palvelupaikassa, sekä kirjaa muistiin havaintojaan ja kokemuksiaan.

2.Opiskelija perehtyy sosiaalityön kansainvälisiin ja kansallisiin eettisiin periaatteisiin ja ammatillisiin arvoihin ja niiden toteutuksen haasteisiin luentoseminaarissa ja/tai kirjallisuuden perusteella.

3.Opiskelija pohtii ja reflektoi omia henkilökohtaisia arvojaan suhteessa vapaaehtoistyökokemukseensa ja sosiaalialan eettisiin periaatteisiin ja arvoihin seminaarissa ja/tai esseessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen Avauksia sosiaalityön kenttiin seminaariin, kokoava teksti JA kirjallisuuskuulustelu  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen (luentoseminaari ja kirjallisuus)  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointiperusteet: Ryhmätenteissä ja esseen arvioinnissa otetaan huomioon se, miten kirjoittaja osaa reflektoida omaa arvomaailmaansa ja tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja eri arvomaailmojen eroja.

Lisätietoja 

Aloitusluennot, luentoseminaari ja kirjallisuus. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko ryhmätentteinä tai esseenä. Kirjallisuuden suoritustapa voi vaihtua vuosittain.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vapaaehtoistyö  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Ensisijainen suoritusvaihtoehto on luentoseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka 2005. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles 2004. International Federation of Social Workers.

4. Muu luentoseminaarissa osoitettu kirjallisuus

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat: 1. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö