x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Tutkimusprosessin hallinta on yleinen edellytys opintojakson suorittamiselle. MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssin vähintään samanaikainen suorittaminen on edellytys kvantitatiivisen näkökulman suorittamiselle.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusprosessin keskeisten tutkimuskäytäntöjen näkökulmasta ja saa perusvalmiudet prosessin itsenäiseen läpiviemiseen. Opiskelija tunnistaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen erityisluonteen ja metodologisen perustan, työotteiden erityisen ja yhteisen hyödynnettävyyden sekä niiden soveltamisen reunaehdot. Opiskelija tunnistaa tutkimusotteiden rajoitteita ja mahdollisuuksia, osaa hyödyntää tutkimuskysymyksen edellyttämää työotetta ja kykenee perustellusti valitsemaan toteuttamiskelpoisen tiedontuottamisen strategian. Opiskelija kykenee arvioimaan saavutetun tiedon luotettavuutta, sovellettavuutta ja eettisiä haasteita.

Sisältö

(a) Kvalitatiivinen näkökulma – tutkimushaastattelun prosessi. Tutkimuskysymyksen tarkentuminen, kysymyksen purkaminen teemahaastatteluksi, vuorovaikutus haastattelutilanteessa ja aineiston muodostuminen. Sisällönanalyysin perusteita ja yleiskuva yleisimpien kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysitapojen vahvuuksista ja haasteista.

(b) Kvantitatiivinen näkökulma – lomaketutkimuksen prosessi. Taustateorian ja tutkimushypoteesien rooli ja merkitys, aiheen operationaalistaminen lomakkeeksi, kysymystyypit ja niiden vaikutus analysointiin. Otannan suorittaminen ja edustavuus. Aineiston kuvaileva analyysi ja otoksesta tehtävien päätelmien tilastollisen luottamustason arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa: (a) kvalitatiivinen näkökulma, luento-opetus, paikalla 24 t (josta kvalitatiivinen harjoitusdemonstraatio, paikalla 6 t), (b) kvantitatiivinen näkökulma, luento-opetus, paikalla 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A-osan kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
A-osan luennot ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
B-osan luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

(a) Kvalitatiivinen näkökulma suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille ja harjoitusdemonstraatioon sekä tekemällä ohjeiden mukainen, hyväksyttävä oppimispäiväkirja. Kvalitatiivinen kirjallisuus suoritetaan erikseen sähköisesti, yhtenä kokonaisuutena. (b) Kvantitatiivinen näkökulma suoritetaan luentosarjan kertauskuulusteluna

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hirsjärvi–Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus Helsinki University Press 2008 (tai uudempi).

Lisäksi toinen seuraavista

2. Koskinen–Alasuutari–Peltonen: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino Tampere 2005 (tai uudempi).

3. Rubin–Rubin: Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Sage, 2nd edition 2005.

Luentosarjan (b) yhteydessä suoritetaan

4. Heikkilä: Tilastollinen tutkimus. Edita, 7. uudistettu painos 2008 tai uudempi.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
(a) Kvalitatiivinen näkökulma 2. vuoden syksy 1. periodi tai 2. vuoden kevät 3. periodi.
(b) Kvantitatiivinen näkökulma 2. vuoden syksy 2. periodi tai 2. vuoden kevät 4. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu