x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen tiedonmuodostuksen peruskäsitteitä ja tunnistaa tutkimustiedon erityisyyden yhteiskunnan, organisaatioiden ja tiedeyhteisön näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi yliopistoyhteisön toimijaksi ja tutkimisen prosessiksi, jossa kysymys, aineisto ja metodi vuorovaikuttavat. Opiskelija ymmärtää laadukkaan tutkimusprosessin perustekijöitä ja kykenee arvioimaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa. Opiskelija saa valmiuksia sietää ja hallita tutkimusprosessiin liittyvää epävarmuutta, osaa hyödyntää vuorovaikututusta ja ymmärtää sen kautta muodostuvan jaetun asiantuntijuuden merkityksen tunnistettaessa, arvioitaessa ja valittaessa erilaisia tutkimusstrategioita.

Sisältö

Tieteellinen tiedonmuodostus ja siihen liittyviä peruskäsitteitä, tutkimuksen erityisyys ihmistoiminnan organisoitumista tutkivissa tieteissä. Vuorovaikutuksen, jaetun asiantuntijuuden ja eettisyyden merkitys. Tutkimusprosessin keskeisten vaiheiden rooli, suhde ja hallinta. Tutkimustiedon arviointi ja hyödyntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Luentotentti tai oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi , 15. uudistettu painos 2009 tai uudempi.

2. Uusitalo: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan.WSOY, 7. painos 2001 tai uudempi.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.vuosi, 1. tai 3. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu