x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso 15 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit, tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Tutkimusjakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut yhden julkisoikeuden opintosuunnan aloitusjaksoista (HALJUS11, HALJUS12 tai HALJUS13). Lisäedellytys on, että opiskelija on suorittanut opintojakson Oikeustieteellinen tutkimus (HALJUS21) tai että hän suorittaa kyseisen jakson sen lukukauden aikana, jolloin hän aloittaa seminaarin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKS2 Lainvalmistelu 4 op
JA
JOIKS7 Tutkimusseminaari 12 op
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia ja raportoida kirjallisesti analyysin tulokset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeudellisesta, kunnallisoikeudellisesta tai valtiosääntöoikeudellisesta aiheesta.
Opiskelija ymmärtää lainsäädännön roolin yhteiskunnan ohjaamisessa samoin kuin säädösvalmistelun luonteen yhteiskuntapoliittisena suunnitteluna. Hän tuntee lainsäädäntöprosessin, säädösvalmisteluaineiston oikeuslähdeopillisen merkityksen sekä säädöstekniikan perusteet.

Sisältö

Tutkimuskurssi (seminaari):
- Oikeudellisen tutkimuksen kysymyksenasettelu, oikeudellinen problematisointi
- Oikeudellisen tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat ja niiden suhde kysymyksenasetteluun
- Oikeudellinen tutkimus prosessina, tutkimuksen eteneminen
- Oikeustieteellisen tekstin kirjoittaminen

Lainvalmistelukurssi:
- Säädösvalmisteluorganisaatio
- Lainsäädäntöhierarkia
- Hallituksen esityksen laatiminen
- Säädösvalmistelussa käytettävät apuneuvot ja menetelmät
- Hyvälle säädökselle asetettavat vaatimukset
- Valmisteltavan säädöksen suhde muihin säädöksiin
- Lakitekniset kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 25 t 0 t
Kirjatentti

Tutkimusseminaareja järjestetään lukuvuosittain kaksi tai kolme, osallistujamäärästä riippuen. Seminaarit eriytyvät aihepiiriensä perusteella niin, että yhdessä seminaarissa keskitytään käsittelemään hallinto-oikeudellisia aiheita, yhdessä kunnallisoikeudellisia aiheita ja yhdessä valtiosääntöoikeudellisia aiheita. Kaikille seminaariin aikoville järjestetään syyslukukauden alussa yhteinen tilaisuus, jossa informoidaan tarkemmin seminaarien toteutustavoista ja jossa ryhmäjako seminaareihin tapahtuu. Seminaareihin tulee ilmoittautua syyslukukauden alussa nettiopsussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Lainvalmistelukurssi  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Lainvalmistelukurssi suoritetaan tenttimällä luento ja kirjallisuus:

Niemivuo: Kansallinen lainvalmistelu (2002 tai uudempi painos)

Tutkimusjakso sisältää kaksi osaa: tutkimusseminaarin ja lainvalmistelukurssin.
Tutkimuseminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti seminaarin työskentelyyn sekä laatimalla pro gradu -tutkielmaa koskeva ideapaperi, tutkimussuunnitelma ja mahdolliset muut seminaarissa vaadittavat kirjalliset esitykset.
Lainvalmistelukurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opetukseen ja suorittamalla siihen liittyvä kirjallinen tentti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu