x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN16 Laadulliset tutkimusotteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät tai vastaavat tiedot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen käytäntöjen tutkimuksen lähtökohdat, keskeisten analyyttisten suuntausten periaatteet ja niiden soveltamismahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää teorian merkityksen tulosten tulkinnassa sekä laadullisen tutkimuksen eettiset näkökulmat. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa terveystieteellisen tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, tulosten tulkinnassa ja selittämisessä sekä tutkimuksen arvioinnissa.

Sisältö

Sosiaalinen konstruktionismi laadullisen tutkimuksen viitekehyksenä, perehtyminen eri analyyttisiin suuntauksiin (mm. diskurssianalyysi, narratiivinen tutkimus, keskustelunanalyysi), tutkimusasetelmat ja tutkimusprosessi, tulosten tulkinta ja selittäminen, raportointi ja eettiset kysymykset, tutkimusartikkelien arviointi ja aineistojen analyysiharjoitukset, laadullisten tutkimusotteiden hyödyntäminen terveystieteellisessä tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden valmistaminen ja esittäminen, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan numerolla 1-5, harjoitustyö(t) hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasuutari P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0 Vastapaino. (Soveltuvin osin).
Ruusuvuori J, Nikander P, & Hyvärinen M. 2010. Haastattelun analyysi. Vastapaino. (Soveltuvin osin).
Silverman D. 2005. Doing qualitative research. A practical handbook. Sage. (Soveltuvin osin).

Lisäksi harjoitustöiden yhteydessä jaettava muu materiaali ja tutkimusartikkelit

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö