x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on muodostanut käsityksen vanhenemistutkimuksen eri osa-alueista
- osaa tarkastella vanhenemista ja vanhuutta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
- osaa eritellä vanhenemista yksilöiden henkilökohtaisena kokemuksena
- tuntee terveyden, sosiaalisten suhteiden, yksilöllisen toimijuuden ja palveluiden merkityksen ikäihmisten hyvinvoinnille.

Sisältö

- vanhenemisen ja vanhuusiän sosiaaliset ja kulttuuriset määreet
- vanhenemisen kokemukselliset ulottuvuudet
- vanhenemistutkimuksen tutkimusasetelmat, lähestymistavat ja menetelmät
- terveys, sosiaaliset suhteet, toimijuus ja palvelujärjestelmä ikäihmisten hyvinvoinnin osatekijöinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Kaikille yhteinen kirjallisuus suoritetaan kirjallisuuskuulustelussa yksikön yleisinä tenttipäivinä. Lisäkirjallisuutta opiskelija voi suorittaa yhdessä kaikille yhteisen kirjallisuuden kanssa tai sen jälkeen haluamassaan laajuudessa kirjallisuuskuulusteluissa tai esseinä opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Lisäkirjallisuus tai osa siitä on mahdollista korvata aiemmilla tai muualla suoritettavilla jakson sisältöä vastaavilla opinnoilla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opintojaksolla vaadittavaan kirjallisuuteen perehtyminen, tentti, esseet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille yhteinen tenttikirjallisuus:

Bond J., Peace S., Dittmann-Kohli F. ja Westerhof G. (toim.). 2007. Ageing in society. (3. painos) Sage Publications. (4 op)

Lisäkirjallisuus:

Ikääntyminen voimavarana. Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 33/2004. (2 op) (Myös verkkojulkaisuna)

Estes CL ym. 2003. Social theory, social policy and ageing. A critical introduction. Open University Press. (2 op)

Tornstam L. 2005. Åldrandets socialpsykologi. Norstedts Akademiska Förlag. (2 op)

Osa lisäkirjallisuudesta on mahdollista korvata opettajan kanssa sovittavilla artikkeleilla.

Lisätietoja

Kirjatenttiä voi suorittaa terveystieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä, mahdolliset tarkennukset suoritusajankohdista löydät opetusohjelmasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö