x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN15 Tilastollisen mallintamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaisia otantamenetelmiä ja otoskoon laskemisen perusteita
- pystyy arvioimaan mittauksen validiteettia ja reliabiliteettia
- ymmärtää tilastollisen monimuuttujamallinnuksen perusteet
- osaa valita oikean tilastomenetelmän, toteuttaa analyysin ja tulkita tulokset

Sisältö

- otantamenetelmät ja otoskoon laskeminen
- validiteetin ja reliabiliteetin arviointi
- tilastollisen monimuuttujamallinnuksen perusteita (esimerkiksi varianssianalyysi, lineaarinen regressio, logistinen regressio, faktorianalyysi)
- tilasto-ohjelmisto (esim. SPSS) käyttö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti arvioidaan arvosanalla 1-5. Harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nummenmaa L. 2010. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2. painos.
Heikkilä T. 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos.
Moore D. (2001 tai uudempi). Statistics : concepts and controversies
Moore D, McCabe G. (2005 tai uudempi). Introduction to the practise of statistics

Lisätietoja

Opintojakso on opetusohjelmassa joka toinen vuosi.
Osa opetuksesta voidaan antaa englannin kielellä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö