x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti aineopintojen suorittamista ennen kurssia.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveystieteen keskeisten tieteellisten keskustelujen ja kysymyksenasetteluiden käsitteellisiä ja yhteiskunnallisia lähtökohtia
- osaa analysoida kansanterveyttä ja siihen liittyvää toimintaa historiallisissa ja poliittisissa yhteyksissään
- osaa argumentoida näkemyksiään kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun perustuen

Sisältö

Työpajassa luetaan ja tarkastellaan kriittisesti kirjoituksia, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet kansanterveystieteen teoreettisiin ajattelutapoihin, käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Työpaja ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset välitehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanasta 1/3 määräytyy välitehtävien ja osallistumisaktiivisuuden ja 2/3 tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Petersen A & Lupton D. 1996. The new public health. Sage Publications.

Marmot M, Wilkinson RG (toim.). 2006. Social determinants of health. 2. edition.  Oxford University Press.

Opettajan ilmoittamat artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö