x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS12 Tila, paikka ja aika 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
aluetieteen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YPATS3 Tila, paikka ja aika 8 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilallisuuden dynamiikkaan. Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teoreettisista ja metodologisista näkökulmista tilaan, paikkaan ja aikaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan moniin yhteiskunnallisiin ja luonnonprosesseihin kiinteästi liittyviä tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia. Kurssilla tarkastellaan erilaisten prosessien paikantumisen erityisyyttä sekä yhtä aikaa vaikuttavaa tilallisuuden skaalautuvaa luonnetta. Erilaisia tapaustutkimusten kautta opiskelija saa valmiudet tilallisuuden ja ajallisen muutoksen käsitteellistämiseen. Lukupiirissä opiskelija tutustuu alan ajankohtaiseen kansainväliseen kirjallisuuteen ja oppii tulkitsemaan erilaisia käsitteellisiä keskusteluja.

Sisältö

Kurssilla avataan keskeisimpiä tilaan ja paikkaan liittyviä teoreettisia jäsennyksiä. Tilateoreettisia jäsennyksiä tarkastellaan erityisesti muutosprosessien sekä kokemuksellisuuden näkökulmista. Kurssin keskeisinä teemoina ovat ylirajaiset käytännöt, paikkojen aistipaikantuminen sekä aika–tilojen muotoutuminen. Luennoilla tarkastellaan kaupungin kokemuksellisuutta, erilaisten suunnitteluprosessien paikantumista sekä arjen sosio-tilallista rakentumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Lukupiiri 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Luentojen ja lukupiirin lisäksi opiskelija kirjoittaa näkökulmaesseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirin kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu