x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JOIKA6 Kandidaattiseminaari 5 op
TAI
JA
KUOIA7 Kandidaattiseminaari 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu julkisoikeuden opintosuuntaan tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville opiskelijoille. Sen tehtävänä on tukea julkisoikeuden kandidaatinseminaarin samoin kuin yritysjuridiikan ja vero-oikeuden kandidaatinseminaarin suorittamista. Jakso suoritetaan samana lukuvuonna kandidaatinseminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusteorian ja oikeudellisen tutkimuksen keskeiset kysymykset. Hänellä on metodiset valmiudet laatia kandidaatintutkielma oikeustieteen alalta.

Sisältö

Sisältö:
- Oikeudellisen tutkimuksen ja ajattelun pääsuuntaukset
- Oikeudellisen sääntelyn peruspiirteet ja rakenteet
- Oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet
- Oikeuslähteet ja niiden käyttäminen
- Oikeustieteellisen opinnäytteen kirjoittaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus:

1. Hirvonen: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. 2011. (Saatavana verkossa: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/yleinen_oikeustiede/hirvonen_mitka_metodit.pdf)

2. Siltala: Johdatus oikeusteoriaan. 2001, tai sitä korvaava uudempi opetusohjelmassa ilmoitettava teos.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakson yhteydessä opiskelija laatii kandidaatintutkielmaansa liittyvän metodiesseen, joka sisältyy kandidaatintutkielman ja -seminaarin suoritukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu