x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA4A Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen peruslähtökohtiin. Opetus koostuu luennoista ja harjoituksista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä, joissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus, jota käytetään kurssilla annettavan ohjeistuksen mukaan:

1. Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.) 2010. Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Alasuutari, Pertti 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. 4. uudistettu painos.

3. Aaltola, Juhani & Valli, Raine 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. JA
Aaltola, Juhani & Valli, Raine
2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

4. Silverman, David 2007. A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Qualitative Research. London: Sage. TAI
Mason, Jennifer 2002. Qualitative Researching. London: Sage Second edition.

5. Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö