x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee etnometodologiaan, sosiaaliseen konstruktionismiin ja diskursiivisiin lähestymistapoihin nojaavat institutionaalisen vuorovaikutuksen ja asiakasdokumenttien tutkimusperinteet. Hän ymmärtää kielen käytön merkityksen ammatillisen auttamistyön tutkimisessa ja reflektoinnissa. Hän osaa kehitellä tutkimusperinteisiin nojaavia tutkimusasetelmia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa perinteitä ja niiden erityisiä näkökulmia erilaisten auttamistyön organisaatioiden ja tilanteiden tutkimiseen. Hänellä on auttamistyön keskustelujen ja tekstien analysoinnin perustaidot.

Sisältö

Auttamistyön keskustelujen ja tekstien tutkimisen erilaisiin suuntauksiin perehtyminen. Joihinkin auttamistyön vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimisen erityisiin näkökulmiin, kuten institutionaalisuuden, identiteettien, kategorioiden, ongelmien, narratiivien ja selontekojen rakentumisen analysointiin perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat

1. Jokinen, Arja &  Suoninen, Eero(toim.) 2000. Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino  TAI
Peräkylä, Anssi et al. 2008. Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Hall, Christopher et al 2011. Language Practices in Social Work. London: Routledge TAI
Hall, Christopher et. al (eds.) 2003. Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers (kirja on olemassa sähköisenä).

Artikkelit 

1. Drew, Paul & Heritage, John 1992. Analyzing Talk at Work: An Introduction. Teoksessa Paul Drew & John Heritage (eds.) Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Sivut 3-65.

2. Juhila, Kirsi. & Abrams, Laura2011. Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277-292.

3. Kurri, Katja & Wahlström, Jarl 2007. Reformulations of Agentless Talk in Psychotherapy. Text & Talk 27(3), 315–338.

4. Taylor, Carolyn 2008. Trafficking in Facts. Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work 7(1) 25-42.

5. Mäkitalo, Åsa 2005. The Record as a Formative Tool. A Study of Immanent Pedagogy in the Practice of Vocational Guidance. Qualitative Social Work 4(4), 431-449.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö