x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja IV tai vastaavat tiedot ja taidot, n. kaksi vuotta kieliopintoja (taitotaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• pystyy ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia tekstejä melko hyvin
• pystyy suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan itseään espanjaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
• ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita ja löytää niistä keskeisen sisällön
• osaa suullisesti ja kirjallisesti ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä, kertoa itsestään ja ympäristöstään, koulutuksestaan, terveydentilastaan, matkoistaan ja muista arkipäivän tapahtumista.
• pystyy esittämään aktiivisesti kysymyksiä tai kommentteja ja vastaamaan kysymyksiin
• tunnistaa tekstin ymmärtämisen kannalta keskeiset rakenteet
• osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä jokapäiväisistä asioista
• pystyy kommunikoimaan kulttuurisidonnaisesti, käyttäen kieleen ja kulttuuriin oleellisesti liittyvää etikettiä

Lisäksi syvennetään espanjalaisen kulttuurin tuntemusta erilaisten dokumenttien, artikkeleiden ja elokuvien avulla.

Sisältö

• Kurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisemaan itsenäisesti ajatuksiaan.
• Opiskelija harjoittelee puheenvuorojen ja alustuksen pitämistä sekä keskusteluun vaikuttamista. Hän etsii ja muokkaa tietoa itsenäisesti ja jakaa sitä muille osallistujille.
• Sanaston laajentamisharjoituksia, puhe- ja tilannereagointiharjoituksia, keskusteluharjoituksia.
• Opintojaksolla laajennetaan sanastoa, käsitellään tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä rakenteita sekä vahvistetaan ja syvennetään peruskieliopin hallintaa.
• Teksteinä käytetään pääasiassa sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita, doumentteja ja elokuvia, joihin liittyen tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi
Harjoitustyö(t) 
espanjaksi
Kirjallinen tentti 
espanjaksi
Suullinen tentti 
espanjaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovitut harjoitustyö(t) ja/tai suullinen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssille ja tehtävien tekeminen, sekä kirjallinen ja/tai suullinen loppukoe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ángeles Encinart: Uso interactivo del vocabilario. Editorial Edelsa; ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus