x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES4 Espanja IV 4 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja III tai vastaavat tiedot (esim. espanjan kieli koulussa B2- tai B3-kielenä tai DELE perustaso(taitotaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja elokuvien yms. kieltä sekä osaa käydä keskustelua niistä
- osaa keskustella ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista: omasta perheestään ja jokapäiväisestä elämästään, mieltymyksistään, tapahtumista, kokemuksista, toiveista ja mielipiteistä
- osaa kuvailla erilaisia ihmisiä eri ammateissa
- hallitsee pronominit, verbit sekä subjunktiivin muodot
- tuntee jonkin verran espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria
- pystyy käyttämään espanjan kieltä lomamatkalla mm. pulmatilanteissa sekä kertomaan lomamuistoistaan espanjaksi

Sisältö

• ääntämisharjoituksia
• rakenneharjoituksia
• kuullunymmärtämisharjoituksia
• puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
• kirjoitusharjoituksia

Opintojaksolla syvennetään mm. kieliopin, sanaston sekä suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Suullista kielitaitoa harjoitellaan etenkin pari- tai pienryhmäkeskustelujen avulla autenttista harjoitusmateriaalia (kuullun ymmärtäminen) hyödyntäen. Tekstin ymmärtämis- ja laatimistaitoa harjoitellaan oppimateriaalin ja sanomalehtien artikkelien avulla.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

espanja

Apukielenä voi olla englanti tai suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi
Harjoitustyö(t) 
espanjaksi
Kirjallinen tentti 
espanjaksi
Suullinen tentti 
espanjaksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja kirjallinen ja / tai suullinen tentti .

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä mahdolliset harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahtola, Alvarez, Reyes, Kaasinen, Laine: Fantastico 4; ja opettajan valmistama lisämateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus