x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUVAL1 Tekstiklinikka 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

• hyödyntää saamaansa ohjausta kirjoittaessaan kandidaattitutkielmaansa
• osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tekstiinsä
• argumentoi tarkoituksenmukaisesti
• osaa soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Sisältö

Opiskelija
• työstää tutkielmaansa
• antaa ja vastaanottaa palautetta ja muokkaa tekstiään palautteen pohjalta
• kertaa kielenkäytön keskeisiä normeja siltä osin kuin hänen tutkielmansa kannalta on tarpeen.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 54 t, josta enintään 27 t pienryhmäopetusta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (mm. palautteen antaminen). Arvioinnin kriteerejä tarkennetaan kurssin suoritusohjeessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava ja käsiteltävä materiaali.

Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

 • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
 • Hurtig, J. & Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.), Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus. Jyväskylä 2010.
 • Kakkuri-Knuuttila, M-L., Argumentti ja kritiikki. Lukemisen ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus kirja. Helsinki 2007. 7. painos.
 • Kniivilä, S. & Lindblom, S. & Mäntynen, A., Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki 2007.
 • Svinhufvud, K., Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Tammi. Helsinki 2007.
 • Ventelä, E. & Kesseli, M. & Eronen, R., Uusi kieliopas. Testit ja tehtävät. Tammi, Helsinki 2007.
 • Verkko-oppimateriaali Kirjoittajan ABC-kortti, osoitteessa http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: Aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, mikäli opiskelija kokee tarvitsevansa lisätukea tutkielman kirjoittamiseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus