x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Sisältö

Opiskelija valitsee tutkielman menetelmälliseen lähtökohtaan liittyvän opintojakson tai tutkimusmenetelmien yleisesittelyn. Opetus vaihtelee vuosittain. Opintojaksoja voi suorittaa tarjonnan mukaisesti useampia, jolloin ne tulevat kirjatuksi osaksi valinnaisia opintoja.

Toteutustavat

Opintojakson sisältö ja toteutus vaihtelevat opintojaksoittain, ks. vuosittainen opetusohjelma.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Vuosittain vaihtuva opetus, esimerkiksi seuraavin tavoin:

1) Aktiivinen osallistuminen datapajan työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti.
2) Datapajassa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen.
3) Harjoitustyöt tai esseesuoritus.

TAI

1) Aktiivinen osallistuminen luentoseminaarin työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti.
2) Luentoseminaarissa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen.
3) Tentti- tai esseesuoritus.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelija kirjoittaa omaan pro gradu -tutkielmaansa liittyvän metodiesseen graduohjaajalleen. Ohjaajan kanssa sovitaan esseen teema ja kirjallisuus.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelu seuraavista kirjoista:

Jokivuori & Hietala (2002) Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. WSOY 2007 TAI De Vaus (2004) Surveys in Social Research. Routledge.

Mason (2002) Qualitative Researching. Sage, Second Edition.

Juhila, Jokinen & Suoninen (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Vastapaino  TAI Silverman (ed.)(2004) Qualitative Research. Theory, Method and Practice. Sage, Second Edition.

Lisätietoja

Huom. muutos suoritusvaihtoehdoissa painettuun opinto-oppaaseen verrattuna! Opintojaksolle on lisätty uudeksi suoritustavaksi essee. Jakso suositellaan suoritettavaksi ensisijaisesti osallistumalla opetukseen ja toissijaisesti esseesuorituksena. Kirjatenttisuoritusvaihtoehtoa suositellaan vain siinä tapauksessa, että em. suoritustavat eivät ole mahdollisia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö