x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA5 Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
STYÖA5 Kandidaatin tutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa ideapaperin, perehtyy laajasti valitsemaansa aihetta koskevaan aiempaan tutkimukseen, josta laatii prosessikirjoittamisen periaatteella kirjallisuuskatsauksen. Lisäksi opiskelija esittelee seminaarissa omaa työtään ja kehittelee sitä eteenpäin saamansa palautteen pohjalta, perehtyy muiden seminaarilaisten töihin ja antaa niistä palautetta sekä toimii vuorollaan opponenttina. Opiskelija saa tarvittaessa myös yksilöohjausta. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Sitoutuminen oman tutkielman tekemiseen, sen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn ja seminaarin yhteiseen työskentelyyn on välttämätöntä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
seminaari   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kandidaatintutkielman (laajuus 20-30 sivua) laatiminen ja kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
3. vuosi (3-4 periodia)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö