x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2110 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pääosa aineopinnoista suoritettu
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan bioteknologian alan erityiskysymyksestä siten, että sen aihe syventää aiemmissa perus- ja aineopinnoissa kertynyttä tietämystä. Opintojaksoon kuuluu myös kandiseminaari.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään jossakin bioteknologian alan erityiskysymyksessä. Opiskelija hahmottaa systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija osaa laatia tieteenalan käytänteiden mukaisen, sujuvalla suomen tai englannin kielellä kirjoitetun tieteellisen tutkielman. Opiskelija omaksuu tieteellisen esitelmän pitämisen perusperiaatteet ja kykenee soveltamaan niitä omaan työskentelyynsä sekä kehittää kykyään osallistua aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Pääsääntöisesti kirjallisuuteen perustuva tutkielma. Vaihtoehtoisesti tutkielma voi koostua suppeahkosta tutkimusprojektista ja sen tulosten raportoinnista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
kandiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Ennen työn aloittamista opiskelijan tulee keskustella valitsemastaan aiheesta ja tutkielman sisällöstä vastuuhenkilön kanssa sekä ilmoittaa samasta aiheesta mahdollisesti aiemmin tekemänsä kirjalliset työt. Tutkielman laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö