x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4031 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Markku Kulomaa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma 40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Filosofian maisterin tutkintoon kuuluva kirjallinen pro gradu –tutkielma, joka perustuu ohjauksessa ja useimmiten tutkimusryhmässä tehtävään kokeelliseen tai laskennalliseen tutkimustyöhön. Tutkielma voidaan kirjoittaa äidinkielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi.

Osaamistavoitteet

Kokeellisen tai laskennallisen tutkimustyön ja siihen perustuvan tutkielman kirjoitettuaan opiskelija on valmius tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan, perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin sekä kyky tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla.

Sisältö

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta tai laskennallisesta osasta. Tutkielmaan liittyvä kokeellinen/laskennallinen osa suoritetaan ohjauksessa yleensä tutkimusryhmässä osana laajempaa tutkimusprojektia. Opiskelijan itsenäinen osuus tutkielmasta on tällöin oltava erotettavissa. Ohjeet tutkielman tekoa varten saa koulutusohjelman kotisivuilta tai kansliasta. Ennen kokeellisen työn aloittamista opiskelijan tulee keskustella aiheesta, sisällöstä ja suorituspaikasta vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
englanti tai suomi tai ruotsi  Tutkielma / opinnäytetyö 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö