x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op.)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kehittävät valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetusikäisen oppilaan kokonaista käsityöprosessia siten, että käsityö auttaa oppilasta ymmärtämään materiaalista ympäristöään, elinympäristönsä fysikaalisia ilmiöitä ja toteuttamaan ratkaisuja omien ideoidensa pohjalta teknisen työn, tekstiilityön ja teknologiakasvatuksen sisältöalueella.

Matematiikka (1 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Sisältö

Ympäristökasvatus (2 op)
Lasten tutkiva toiminta
Kestävän kehityksen kasvatus
Ympäristöherkkyys, -tietoisuus ja –vastuullisuus

Käsityö (2 op.)
Kurssilla toteutetaan pienimuotoisia harjoituksia, joilla havainnollistetaan ikätason mukaista oppisisältöjen opettamista käsityön ja teknologiakasvatuksen osa-alueilla. Keskeinen teema on oppiaineita integroiva käsityö- ja teknologiakasvatus leikin rakentajana lapsen luontaisen luovuuden ja kekseliäisyyden edistämisessä ja toiminnantarpeeseen vastaamisessa. Kurssi koostuu teknisen työn (1 op.) ja tekstiilityön (1op.) materiaalialueella toteutettavasta osuudesta.


Matematiikka (1 op)
Luonnollisen luvun käsite,lapsen lukukäsitteen kehittyminen ja matematiikan toimintamateriaaleihin tutustuminen sekä niiden käytön harjoittelu lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 43 t 0 t
Itsenäinen työskentely 84 t 0 t

Ympäristökasvatus (2 op) luennot 4 h, työpaja 12 h, itsenäinen työskentely 38 h
Käsityö(2 op) luento 2 h, pienryhmäopetus 22 h, itsenäinen työskentely (30 h)
Matematiikka (1 op) luento 2 h ja pienryhmäopetusta 9 h, itsenäinen työ 16 h.

Harjoitustöihin sisältyy raportointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ympäristökasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Käsityö   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Matematiikka  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ympäristökasvatus (2 op) Tentti tai harjoitustyö arvioidaan 1-5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Käsityö 2 op Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja teoriasisällön reflektointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ympäristökasvatus

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki: WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Nihti-Parikka, M. 2011. Pieniä puroja. Kasvua kohti kestävää kehitystä. Lasten Keskus.

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, 56 – 65. Saatavana myös verkkojulkaisuna. 

 Raittila, R. 2011. Ympäristökasvatus on lasten toimintaa. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva: Bookwell, 208 – 218.

Turja, L. 2011. Tiedekasvatus ja lapsen tutkiva toiminta. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva: Bookwell, 179 – 207. 

Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B. & Rodriquez Alward. K. 2007. Play at the Center of the Curriculum. (4th ed.) New Jersey: Pearson Prentice Hall. Sivut: 236 – 264, 334– 362.  

Vienola, V. 2011. Varhaisvuosien eettinen kasvatus. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Juva: Bookwell, 31 – 38.

Käsityö ja Matematiikka

Aiheeseen soveltuva ajankohtainen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö