x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAEH Pedagoginen harjoittelu/Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, opettajan pedagogiset opinnot 20 op

Yleiskuvaus

Pedagogisen harjoittelun osiot:

1. Opetusharjoittelu (15 op)
2. Pedagoginen seminaari (5 op)


Aikuiskasvatuksellisesti suuntautuvan pedagogisen harjoittelun tavoitteena on perehtyä koulutusjärjestelmän ja aikuiskasvatuksen pedagogisten prosessien yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin ja koulutuksen yhteisötasoon oppilaitoksissa, organisaatioissa ja opettajayhteisöissä sekä tukea yksilötasolla oppimisen ja opetuksen tutkimusperustaisen asiantuntijuuden ja opettajaidentiteetin rakentamista.

Pedagogisen seminaarin tavoitteena on nivoa opetusharjoittelu teoreettiseen tietoon ja pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden ydinalueisiin, jotka voi jaotella kolmeen tasoon: 1) yksilöllinen ja autobiografinen 2) yhteisöllinen ja 3) koulutuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen taso. Opintojaksolla kiinnitetään erityistä huomiota oppijoiden eroihin (mm. sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta, etnisyys) ja taso-arvotietoisuuden edistämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat

- omaavat valmiudet pedagogisen prosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa koulutusorganisaatioissa ja oppimisympäristöissä
- omaksuvat arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- tiedostavat koulutusjärjestelmän ja aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen reunaehtojen merkityksen opetustyössä ja opettajan identiteetin rakentumisessa
- ymmärtävät oppilaitosten, organisaatioiden ja yhteisöjen merkityksen asiantuntijatyössä ja saavat perusvalmiudet toimia yhteistyössä oppijoiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja kehittää työtään ja työyhteisöään yhteistoiminnallisesti
- osaavat kehittää vuorovaikutus- ja verkosto-osaamistaan
- tunnistavat yhteiskunnalliseen taustaan, etnsiyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja saavat osallistavan pedagogiikan ja muiden tasa-arvoa lisäävien toimintatapojen avulla valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaksuvat elinikäisen oppimisen opetustyönsä tärkeäksi lähtökohdaksi ja toteuttavat sitä myös oman asiantuntijuutensa kehittämisessä

Sisältö

Opetusharjoittelu (15 op)

Harjoittelu perehdyttää opetustyöhön, oppimisen ohjaamiseen, ryhmän kanssa toimimiseen ja oppimisen johtamiseen erilaisissa oppilaitoksissa ja oppimisympäristöissä. Jokainen opiskelija laatii yksilöllisen harjoittelusuunnitelman. Ensisijaisesti harjoittelu suoritetaan aikuiskasvatuksen tehtäväalueilla (esim. ammatillinen koulutus, henkilöstökoulutus, maahanmuuttajien opetus, vapaa sivistystyö). Harjoitteluun sisältyy myös perehtyminen verkkoympäristöihin ja verkko-opetuksen suunnitteluun ja erilaisiin toteutus- ja organisointitapoihin.


Pedagoginen seminaari (5 op)

Pedagogisen seminaarin tavoitteena on nivoa harjoittelukokemukset opetusta, opettajan ammattia ja opettamisen yhteiskunnallista kontekstia käsittelevään kasvatustieteelliseen tietoon, toimia opetuskokemusten reflektoinnin areenana ja ammatillisen kasvun jäsentäjänä ja tukijana. Opintojakson toteukseen kuuluu autobiografinen lähestymistapa, jolla pyritään opettajan identiteetin rakentamisen tukemiseen. Lisäksi seminaariin sisältyy perehtyminen opetustoimen lainsäädäntöön.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu vain elinikäisen oppimisen opiskelijoille ja niihin järjestetään erillinen haku ja soveltuvuusarviointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pedagoginen harjoittelu  Harjoittelu  15 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Pedagoginen seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Pedagogisen harjoittelun opiskelu- ja työmuodot:
ohjattu opetusharjoittelu 30 t, opetustuntien ja opetusyhteisöjen ja -kulttuurien havainnointi 40 t, verkkotutorointi 20 t, opettajan portfolion rakentamiseen liittyvät kirjalliset tehtävät.

Pedagogisen seminaarin opiskelu- ja työmuodot:
Lukuvuoden kestävä seminaari 80 t, projektityöskentely, opettajan portfolion kokoaminen ja siihen liittyvät autobiografiset tehtävät, opetushallinnon lainsäädännön opinnot

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoittelujen ja kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö