x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSV3 Visuaalisen kulttuuritutkimuksen kirjallisuusseminaari 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Jouko Pullinen

Yleiskuvaus

Kuvataiteen opetettavan aineen opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat visuaalisen kulttuurikasvatuksen, hermeneuttisen ja fenomenologisen estetiikan sekä taideperustaisen tutkimuksen keskeiset teokset
- osaavat perustella oman taideperustaisen tutkivan toimintansa teoreettisesti

Sisältö

Visuaalisen kulttuuritutkimuksen kirjallisuusseminaarissa perehdytään visuaalisen kulttuurin ja taideperustaisen tutkimisen teoriaan alan klassikkotekstejä tutkimalla ja tulkitsemalla ja soveltamalla.
Jaksolla perehdytään taideperustaisen tutkimuksen käsitteistöön ja erilaisiin teoreettisiin perusteluihin.
Kurssin kirjallisuudesta kukin opiskelija valitsee omaa ilmaisuaan, ajatteluaan ja tutkimusintressiään tukevat teokset.
Kurssi suoritetaan rinnakkain visuaalisen kulttuuritutkimuksen kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 83 t 20 t
Seminaari 12 t 8 t
Lukupiiri 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden suorittamisesta sovitaan kurssin alkuseminaarissa.

 

Visuaalisen kulttuurikasvatuksen yleisteokset

Efland, A. D., Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum. Teachers College Press. 2002.

Eisner, E. W.,The Arts and the Creation of Mind. Yale university press.2002.

Gardner, H., Art Education and Human Development. Oxford University Press. 1991.

Pohjakallio, P., Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut. 2005.

 

Fenomenologinen ja hermeneuttinen estetiikka

Gadamer, H-G., Hermeneutiikka. Vastapaino. 2004.

Haapala, A. ja Lehtinen, M., Elämys, taide, totuus. Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Helsinki University Press. 2000.

Klemola, T., Taidon filosofia - filosofin taito. Tampere University Press. 2005.

Parviainen, J., Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Gaudeamus. 2006.

Varto, J., Kauneuden taito. Tampere university press. 2001.

Varto, J., Tanssi maailman kanssa. Yksittäisen ontologiaa. niin&näin. 2008.

 

Taideperustainen tutkimus

Anttila, P., Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Artefakti. 2005.

Hannula, M., Suoranta, J. & Vaden, T., Otsikko uusiksi. Niin&näin. 2005.

Kiljunen, S. & Hannula, M., Taiteellinen tutkimus. Kuvataideakatemia. 2001.

Pullinen, J., Mestarin käden jäljillä. Kuvallinen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta. 2003.

Lisäksi yksi Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulussa tehty taiteellinen lopputyö

 

 

Lisätietoja

Opintojakson tuottaa EDU-yksikkö yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö