x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSV2 Visuaalinen kulttuuritutkimus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Jouko Pullinen

Yleiskuvaus

Kuvataiteen opetettavan aineen opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaavat tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaisen tutkimisen periaatteisiin ja kehittää omintakeisen maailman tutkimisen, tulkitsemisen ja ymmärtämisen visuaalisen menetelmän

Sisältö

Taideperustaisen tutkimisen erilaiset muodot ja menetelmät.
Taideperustaisen tutkimisen hermeneuttinen ja fenomenologinen luonne sekä suhde kasvatustieteiden tutkimusmenetelmiin.
Oman taiteellisen toiminnan perusteiden määrittely tutkivana toimintana sekä tutkivan toiminnan dokumentointi ja reflektointi.
Kurssin aikana tehdyistä harjoitustöistä suunnitellaan ja toteutetaan näyttely EDUgalleriaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 20 t
Seminaari 16 t 0 t

Ryhmätyöskentely vain osittain ohjattua.
Opiskelija toteuttaa omana työnään näyttelyn EDUn galleriaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmä- ja ryhmätyöskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalina hyödynnetään Visuaalisen kulttuuritutkimuksen kirjallisuusseminaarin materialia

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö