x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP8 Inklusiivinen kasvatus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat argumentoida tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
liittyvää koulutuspolitiikkaa
- arvioivat kriittisesti toiseutta tuottavaa luokittelua ja
diagnostiikkaa kasvatusyhteisöissä
- tunnistavat osallistavan kasvatuksen merkityksen
pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja
toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuden kasvuaan
- ymmärtävät vuorovaikutteisen yhteistyön sekä kollegiaalisen
ja moniasiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin
välttämättömyyden kasvatusyhteisöissä
- osaavat tukea monenlaisten oppilaiden oppimista, kasvua ja
osallistumista heterogeenisissa opetusryhmissä

Sisältö

- inklusiivisen kasvatuksen arvopohja ja lähtökohdat
- inklusiivinen kasvatus yhteiskunnallisena ja pedagogisena
ilmiönä
- kollegiaalinen opettajuus, moniammatillinen yhteistyö
- osallistavan kasvatuksen periaatteet,oppijoiden kasvua
tukevat pedagogiset käytännöt kasvun ja oppimisen eri
vaiheissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Lukupiiri 39 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Opintojakso koostuu luento-opetuksesta, lukupiiri- ja posterityöskentelystä, kirjallisuuteen perehtymisestä ja oppimispäiväkirjan työstämisestä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi toteutetaan formatiivisesti lukupiirityöskentelyn kuluessa ja summatiivisesti opiskelijan laatiman oppimispäiväkirjan avulla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Darling-Hammond, L. & Bransford, J., Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. Jossey Bass. San Francisco. 2005.

Forlin, C., Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches. Routledge. NY. 2010.

Saloviita, T., Inkluusio eli "osallistava kasvatus". 2011. Verkossa osoitteessa: http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html#1.

Young, K., ”I don't think I'm the right person for that": Theoretical and institutional questions about a combined credential program. Disability Studies Quarterly, 28 (4), 1-16. Verkossa osoitteessa: http://dsq-sds.org/article/view/132/132. 2008.

Muita ajankohtaisia artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö