x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- syventävät ymmärrystään oppimisesta ja asiantuntijuudesta yhteisön tai ryhmän toimintana
- pystyvät soveltamaan tätä tietämystään yhteistoiminnallisten ja yhteisöllisten oppimistilanteiden toteuttamiseksi
- osaavat soveltaa ryhmäohjauksen keinoja ohjaajan roolissa

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan oppimisryhmiä, ryhmäprosesseja ja ryhmää ja yhteisöä hyödyntäviä ohjausmuotoja erilaisissa opetus-oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Jaksolla tutustutaan muun muassa yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen tutkimusperinteisiin, vuorovaikutukseen vertaisryhmissä sekä oppimisvuorovaikutuksen ja dialogin ohjaamiseen erilaisissa ryhmätilanteissa. Jaksolla tarkastellaan myös opettajan ohjauksellista roolia ja opettajaa yhteistoiminnallisten ja yhteisöllisten toimintatapojen hyödyntäjänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Työskentely toteutetaan soveltaen yhteistoiminnallisia ja dialogisia toimintatapoja. Opiskelijat harjoittelevat myös ryhmän ohjaamiseen liittyviä tehtäviä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bray, J.N., Lee, J., Smith, L.L. & Yorks, L., Collaborative Inquiry in Practice. Action, Reflection and Making Meaning. SAGE Publications. 2000.

Repo-Kaarento, S., Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki. Kansanvalistusseura. 2007.

Van der Lindendagger, J. & Renshaw, P. (eds.), Dialogic Learning: Shifting Perspectives to Learning, Instruction, and Teaching. Kluwer Law Int..2004. (saatavilla myös e-kirjana Nelli-portaalissa)

Erikseen sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö