x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSP3 Osallistava pedagogiikka 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- ymmärtävät yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia vallankäytön mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen institutionaalisissa konteksteissa
- tiedostavat inklusiivisen ja osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuttaan
- osaavat osallistavan pedagogiikan periaatteiden ja muiden yhdenvertaisuutta lisäävien toimintatapojen avulla ohjata ryhmien toimintaa ja tukea yksilöllisiä kasvuprosesseja
- omaavat valmiuksia epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen omassa työssään ja työyhteisössään

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia rakenteita ja käytäntöjä elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen institutionaalisissa konteksteissa. Tarkoitus on perehtyä osallistavan pedagogiikan periaatteisiin ja muihin yhdenvertaisuutta lisääviin toimintatapoihin ja niiden soveltamiseen opetus- ja ohjaustyössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Seminaarityöskentelyyn kuuluvat lukupiiriryhmät. Lukupiireissä perehdytään kirjallisuuteen sovittavin osin. Lukupiirit tuottavat yhteisesti kirjallisen työn.

Kirjallisessa tentissä suoritetaan kirjallisuuslistasta neljä teosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentissä kaikki suorittavat:

hooks, b. Teaching Community. A Pedagogy of Hope. Routledge 2003.

Lisäksi kolme teosta seuraavista:

Boler, M. (ed.) Democratic Dialogue in Education. Peter Lang. 2004.

Freire, P. Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino. 2005.

Lehtonen, J. (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hanke ja Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitos. 2011. (saatavana www-kirjana)

Salo, P. & Suoranta, J., Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Kansanvalistusseura. 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö