x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSY1 Kasvatusfilosofia: Kasvatuksen ihmiskäsityksiä 5 op

Yleiskuvaus

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät -opintosuunnan vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät erilaisten kasvatuskäsitysten yhteyden erilaisiin ihmiskäsityksiin sekä kasvatuksen erityisluonteen moraalitietoisuuden ja eettisen toimintakyvyn kehittäjänä

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen erilaisiin ihmiskäsityksiin luontosuhteen, yhteiskunnallisen olemisen ja kulttuurin näkökulmista. Kasvatuksen erityisluonnetta ja eettisen kasvatuksen mahdollisuuksia arvioidaan suhteessa muihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja elämänmuotoihin.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatusfilosofia, kasvatushistoria

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 120 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja luento-/oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehto 1: opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa tentin sekä luennoista että kirjallisuudesta
Vaihtoehto 2: opiskelija osallistuu luennoille, laatii luentopäiväkirjan ja suorittaa tentin kirjallisuudesta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Noddings, N., Philosophy of Education. Dimensions of Philosophy Series. Westview Press. 1998 tai uudempi painos.

Sovittavia osia tai artikkeleita seuraavista teoksista:

Biesta, G., Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. Boulder, Co.: Paradigm Publishers. 2006.

Hadot, P., Mitä on antiikin filosofia? (Etudes de philosophie ancienne. Paris, Les Belles Lettres, 1998.) Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat. Eurooppalaisen filosofian seura. 2010.

Rauhala, L., Henkinen ihminen: henkinen ihmisessä & ihmisen ainutlaatuisuus. Gaudeamus. 2009.

Saari, A., Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Kasvatusalan tutkimuksia 55. Suomen kasvatustieteellinen seura. 2011. (sovittavin osin)

Puolimatka, T., Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat: minuuden rakentamisen filosofia. Helsinki. Kirjayhtymä. 1999 tai 2.uudistettu painos 2010.

Värri, V-M., Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. 5. painos. Tampere University Press. 2004 tai vanhempi painos.

Artikkeleita sopimuksen mukaan esim. Educational Philosophy and Theory-lehdestä

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö