x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hakea annettuun aiheeseen liittyvää tieteellistä ja muuta tietoa ja käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti
- osaa kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisön merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- osaa lähdeviitteiden ja muiden tarvittavien keinojen avulla erottaa omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- osaa kuvata terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kykenee työskentelemään ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa
- osaa laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Sisältö

- yhteisö terveydentilan määrittelijänä ja sairaan roolin muokkaajana
- sosiaalinen pääoma, sosiaalisen tuen ja verkostojen muodot ja yhteydet terveyteen
- erityisryhmien terveys, alueellisten terveyserojen synty
- yhteisön tavat järjestää sairaasta jäsenestään huolehtiminen ja kontrolloida sitä
- terveystutkimuksen eettisyys
- jaksoon integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutus Tiedonhankinnan syventäminen.

Toteutustavat

Verkko-opetus (Moodle)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Annettujen ohjeiden mukaisen esseen kirjoittaminen, tentillä/ohjatulla kommentoinnilla tai muulla opettajan ohjeistamalla tavalla osoitettu muiden opiskelijoiden esseissä käsiteltyjen aiheiden osaaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee ja tentti/muu kurssin osaamistavoitteita arvioiva suoritus arvioidaan erikseen, molemmat arvosanoilla (hylätty)1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset julkaisut, muiden opiskelijoiden tuottamat, opettajan tarkastamat esseet ja niiden kommentit.

Lisätietoja

Kurssille voidaan ottaa korkeintaan 60 opiskelijaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö