x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO2 Terveydenhuollon koulutuspolitiikka 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee terveydenhuoltoalan koulutusjärjestelmän, -hallinnon ja keskeisen terveydenhuoltoalan koulutuksen lainsäädännön sekä osaa analysoida niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä.

Sisältö

Koulutuspolitiikka ja terveydenhuoltoalan koulutus toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja niitä säätelevä lainsäädäntö. Terveydenhuoltoalan koulutusjärjestelmät ja organisaatiot sekä niiden hallinto ja kehittäminen. Terveys- ja koulutuspolitiikan ajankohtaiset kysymykset.

Toteutustavat

Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodle-oppimisympäristössä tutor-opettajien ohjauksessa. Verkkokeskustelut ja harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja harjoitusten tekeminen, lopputehtävänä kantaaottavan, lähteisiin perustuvan, 1000 sanaa sisältävän lehtikirjoituksen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytysti kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien aihepiirien tehtävien tekemistä, verkkokeskusteluun osallistumista, ryhmätehtävään osallistumista ja lehtikirjoituksen laatimista, siten että näistä ilmenee kurssikirjallisuuteen perehtyneisyys ja osaamistavoitteiden hyvä hallinta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Terveysalan ammatit ja koulutus. 2011. (toim.) Gaudeamus, Helsinki.

Rinne R, Tähtinen J, Jauhiainen A, Bromberg M. (toim.) 2011.Koulutuspolitiikan kytkennät kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Suomen kasvatustieteellinen seura, Helsinki.

Lahtinen M, Lankinen T. 2011. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. 7. uudistettu laitos.

Tietosanoma.

Aihealueeseen liittyvät uusimmat tutkimukset.

Verkkolähteet: http://www.finlex.fi, http://www.minedu.fi, http://www.stm.fi, http://www.kka.fi, http://www.oph.fi, http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/kann_mielipide.shtml

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö