x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOJ2 Kulttuurien kohtaaminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon maahanmuuttajuuteen, etniseen taustaan ja kulttuuritaustaan liittyviä näkökulmia työskennellessään asiakkaiden, kollegoiden ja eri ammattilaisten kanssa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia eri alojen asiantuntijaverkostoissa ja tiimeissä.

Sisältö

Maahanmuutto ja sen syyt. Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Perehtyminen lääketieteen, kansanterveystieteen ja hoitotieteen opintoihin ja niiden tuottamaan asiantuntijuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Problem based learning (pbl) -menetelmän mukaisesti asiantuntijaluennot, ryhmätyö, vierailu kotoutuskurssille ja opiskelijoiden tapaaminen, seminaariin osallistuminen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Toteutetaan joka toinen vuosi englanninkielisenä, jolloin mukana myös yksikön MHS- opiskelijat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opintojaksolla. Kirjallinen kommenttipuheenvuoro jostakin opetuksen osa-alueesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivisuuden osoittamista ryhmätyössä ja kiinnostuksen osoittamista muiden alan opiskelijoiden asiantuntijuutta kohtaan sekä kommenttipuheenvuoron tuottamista, jossa opiskelija osoittaa syvällistä ymmärrystä eri etnisestä taustasta tai kulttuurista johtuvista erityiskysymyksistä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson päivitetty kirjallisuus kuvataan toteutusvuosittain Moodlessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö