x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa johtamisteorioiden ja vertaistuen merkityksen johtamistoiminnassa ja osaa hyödyntää näitä omassa johtamistoiminnassaan. Opiskelija tuntee terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen pääpiirteissään. Opiskelija kykenee projektityöskentelyn johtamiseen moniammatillisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Sisältö

Johtamisteoriat terveydenhuollon kontekstissa. Terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus. Vertaistuki ja sen merkitys johtajaksi kehittymisessä ja johtamistoiminnassa. Projektityöskentelyn johtaminen.

Toteutustavat

Johdantoluento, Moodlessa tapahtuva yksilö- ja pienryhmätyöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen johdantoluennolle, aktiivinen osallistuminen Moodlessa yksilö- ja ryhmätasolla oppimistehtävien tekemiseen ja opintojakson sisällön kokoavan esseen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson Moodlessa tapahtuvaan yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, Moodlessa toteutettavien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ja opintojakson sisällön kokoavan esseen kirjoittamista hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seeck H. 2008. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. Gaudeamus (397 s).

Lammintakanen J & Rissanen S. 2011. Sosiaali- ja terveysjohtaminen, Sanoma Pro Oy (304 s).

Verkkolähteet: http://www.finlex.fi, http://www.stm.fi, http://www.thl.fi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö