x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
HOITS4 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa hoitotieteellisesti mielekkäitä tutkimuskohteita ja osaa suunnitella tutkimusryhmässä toteuttamiskelpoisen ja tieteellisesti perustellun empiirisen tutkimuksen. Opiskelija hallitsee tutkimussuunnitelman mukaisen aineiston keruun tai valmiin aineiston käytön ja osaa analysoida aineiston sopivilla analyysimenetelmillä. Opiskelija raportoi tutkimusprosessin hyvää tieteellistä esitystapaa käyttäen. Opiskelija arvioi kriittisesti toteuttamansa tutkimusprosessin merkitystä, eettisyyttä ja luotettavuutta. Opiskelija saa valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen ja palautteen hyödyntämiseen. Opiskelija esittää perusteltuja ehdotuksia tutkielmansa tulosten käyttöönotolle ja jatkotutkimuksille.

Sisältö

Hoitotieteen tutkimusohjelmaan perustuvat tutkimusaiheet. Tutkimussuunnitelman laadinta. Tutkimuksen teoreettiset tai käsitteelliset lähtökohdat, aiheen rajaus, tutkimustehtävät, tutkimusluvat, aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys, tutkimustulosten raportointi ja merkityksen arviointi. Tutkimusraportin rakenne ja tieteellinen esitystapa.

Pro gradu-tutkielma voi olla monografia tai ohjaajan kanssa erikseen sovittava vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä kansainvälisessä tai suomenkielisessä lehdessä julkaistu tai julkaisuharkintaan otettu tieteellinen artikkeli, jossa opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana. Mikäli tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen kirjallisuuskatsaus tai osa, jossa opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähtökohtia ja lähestymistapaa sekä pohtii tutkimustulostensa merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa erillisen lyhyen selvityksen, josta ilmenee hänen osuutensa tutkimuksen toteutuksessa. Opiskelija ja pro gradu -tutkielman ohjaaja laativat kirjallisen ohjaussuunnitelman.
Seminaarivaiheeseen integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutus Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Terveystieteiden osastokirjastossa kurssi: Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen. Graduseminaarityöskentely kolmen lukukauden ajan (40 h/ 10 op) tai kunnes pro gradu -työ valmistuu, sisältäen omat esitykset, opponoinnin ja opettajan ohjauksen. Opinnäytteen itsenäinen tekeminen 30 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen pro gradu -seminaareihin. Oman tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen esitteleminen seminaareissa. Suunnitellun tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi. Hyväksytyt kypsyysnäyte ja pro gradu -tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kahden opettajan arviointiin. Arviointi kohdistuu sekä tutkimusprosessiin että tutkimusraporttiin. Pro gradu –tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto. Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla 1-5, ja siitä annettu arvosana otetaan huomioon syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaa annettaessa samalla tavalla kuin muiden syventävien opintojaksojen arvosanat. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hakala J.T. 2009. Uusi graduopas. Gaudeamus.

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. painos, Tammi.

Kniivilä S., Lindblom-Ylänne S. & Mäntynen A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.

Svinhufvud K. 2009. Gradu-takuu. Tammi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö